คิดค้นและพัฒนาสร้างสรรค์โดย
นายวิสุทธิ์ คงกัลป์
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนควนเนียงวิทยา จังหวัดสงขลา

สนใจเข้าร่วมเครือข่ายในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม M&M

หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

คุรุสภา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคใต้